norse_img2Norse Forvaltning har to verdipapirfond under forvaltning. TrendEn og Trend Europa. Fondene er børsnoterte og har daglig likviditet.

Fondene har en langsiktig investeringshorisont, men kan til tider oppleve å ha en høyere omsetningshastighet som følge av markedssvingninger.

Våre fond er aktivt forvaltede, og har i mindre grad innslag av passive investeringer. Tanken er at vi skal være investert i de aksjene som har en sterk relativ utvikling mot totalmarkedet, og på den måten kunne gi meravkastning i stigende markeder. Sterk relativ utvikling innebærer også ofte større svingninger i porteføljen. Dette innebærer at porteføljen kan utvikle seg svakere enn markedet i perioder med store markedssvingninger og i perioder med sidelengs utvikling. Tanken er at disse bevegelsene over tid vil bli kompensert av meravkastningen som skapes i sterkt trendende markeder.