norse_img2Norse Forvaltning har fire verdipapirfond under forvaltning. Trend Global, Trend Europa, Trend USA og Norse Utbytte. Fondene er børsnoterte og har daglig likviditet.

Fondene har en langsiktig investeringshorisont, men kan til tider oppleve å ha en høyere omsetningshastighet som følge av markedssvingninger.

Våre fond er aktivt forvaltede, og har i mindre grad innslag av passive investeringer. Tanken er at vi skal være investert i de aksjene som har en sterk relativ utvikling mot totalmarkedet, og på den måten kunne gi meravkastning i stigende markeder. Sterk relativ utvikling innebærer også ofte større svingninger i porteføljen. Dette innebærer at porteføljen kan utvikle seg svakere enn markedet i perioder med store markedssvingninger og i perioder med sidelengs utvikling. Tanken er at disse bevegelsene over tid vil bli kompensert av meravkastningen som skapes i sterkt trendende markeder.