Norse Utbytte er et nytt verdipapirfond fra Norse Forvaltning.

Noen av de mest solide og beste aksjene på børsen er også de aksjene som kan tilby den beste direkteavkastningen i form av utbytte. Historisk avkastning viser at selskapenes utbyttepolitikk som en kvalitetsindikator kan bidra til sterk avkastning i oppgangsmarkeder og robust utvikling i perioder med markedsturbulens.

Vårt nye fond – Verdipapirfondet Norse Utbytte, fokuserer på utbyttebetalende verdipapirer på Oslo Børs . Fokus på verdipapirer med høy kvalitet og utbytte gir forventninger om at fondets risiko vil være mer moderat med konkurransedyktig avkastning sammenlignet med ordinære aksjefond. Se nærmere om fondets risikoklassifisering i fondets Nøkkelinformasjon.

Samtidig som fokus vil være rettet mot selskapenes utbyttepolitikk vil vi holde et øye på strømmen av «smarte penger». Innsidere og institusjonelle investorer har ofte en informasjonsfordel som kan være verdt å overvåke. En viktig del av vår strategi vil derfor være å regulere våre investeringer i takt med strømmen av smarte penger.

Verdipapirfondet Norse Utbytte er dermed en kombinasjon av utbyttefond og “innsidefond” som gjennom aktiv forvaltning skal gi andelseierne en god balanse mellom avkastning og risiko.


Nøkkelfakta
ISIN NO 001 0843 212
Fondets oppstart 11. mars 2019
Referanseindeks
80% Oslo Børs Fondsindeks, og 20% Renteindeks, ST3X

 

Norse utbytte er et verdipapirfond med mandat til å investere i verdipapirer på Oslo Børs. Fondet er klassifisert som et “annet fond” som kan være inntil 100 prosent eksponert i bankinnskudd i de periodene hvor markedet er usikkert. Fondet har som mål å primært investere i norske utbyttebetalende aksjer. Fondets verdipapirer vil fortrinnsvis være i selskaper som med basis i markedsposisjon, inntjeningsevne og soliditet, har etablert en utbyttepolitikk som gir aksjonærene en best mulig avkastning på egenkapitalen. Når vi bedømmer risikoen for høy, kan opp mot 100 % av midlene plasseres i bankinnskudd eller andre korte rentebærende verdipapirer. Fondet vil være aktivt forvaltet.

Nedenfor kan du finne viktige dokumenter for fondet.


PDF_ikonNøkkelinformasjon (KIID) PDF_ikonProspekt PDF_ikon Vedtekter PDF_ikonTegningsblankett PDF_ikon Siste månedsrapport


Fondets totalkostnad for 2019 var 2,1%. Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no