Norse Securities er et verdipapirforetak under tilsyn av Finanstilsynet. Selskapet har konsesjon til å yte investeringstjenestene mottak og formidling av ordre, samt investeringsrådgivning.

I henhold til lover og forskrifter er foretaket pliktig å ha en selvstendig og uavhengig kontrollfunksjon som skal sikre foretakets etterlevelse av lover og forskrifter.

Denne rollen ivaretas av Jan-Petter Enbusk som er foretakets Compliance officer. Han har erfaring fra administrative stillinger i ulike verdipapirforetak fra 1987 og frem til i dag, og siden 2000 som compliance officer.

Vi gjennomfører grundige opplæringssesjoner for nyansatte, og har fortløpende fokus og kompetansehevende gjennomganger med samtlige ansatte som er i dialog med kunder.

 

Legitimasjon/hvitvasking

Myndighetene har pålagt alle verdipapirforetak å oppbevare bekreftet kopi av gyldig legitimasjon fra sine kunder. Ved førstegangs tegning i våre fond må derfor bekreftet, gyldig legitimasjon være vedlagt tegningsblanketten, eller digital identifisering gjennomføres ved hjelp av BankID.

Ved bruk av BankID som identifisering vil kunden motta en epost fra foretaket med link til identifiseringsportalen. Identifisering vil ved bruk av denne løsningen være gjennomført etter at kunden bekrefter sin identitet med sin personlige kodebrikke og PIN-kode.

Alternativt kan man legitimere seg med pass, bankkort, førerkort, eventuelt sammen med firmaattest. Legitimasjonen skal inneholde navn, personnummer, eventuelt organisasjonsnummer, fotografi og navnetrekk.

For juridiske personer skal utskrift fra enhetsregisteret fremlegges sammen med legitimasjon for de signaturberettigede.  Firmaattest kan ikke være eldre enn tre måneder.

Legitimasjonen kan bekreftes følgende steder:

  • Bank
  • Post
  • Politi
  • Alternativt kan to myndige personer bosatt i Norge bekrefte kopien dersom navn, fødselsnummer og kontaktdetaljer påføres sammen med navnetrekk.


JPE1

Ytterligere informasjon:

Foretakets alminnelige forretningsvilkårPDF_ikon

Retningslinjer for behandling av kundeordre, herunder beste resultatPDF_ikon

Lovpålagt informasjon om godtgjørelsesordningen i Norse SecuritiesPDF_ikon

Rutine for klagebehandlingPDF_ikon

Informasjon om kundeklassifiseringPDF_ikon

PrisoversiktPDF_ikon