JPE1

Norse Securities er et verdipapirforetak under tilsyn av Finanstilsynet. Foretaket har konsesjon til å yte følgende investeringstjenester: 

 • Mottak og formidling av ordre knyttet til ett eller flere finansielle instrumenter som definert i vphl. § 2-2.
 • Utførelse av ordre på vegne av kunde.
 • Investeringsrådgivning som definert i vphl. § 2-3 fjerde ledd.
 • Plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti.

 

I tillegg kan foretaket tilby følgende tilleggstjenester:

 • Oppbevaring og administrasjon av finansielle instrumenter på kunders vegne, inkludert forvaltning av kontanter og sikkerhetsstillelse, samt andre forvaltningstjenester.
 • Rådgivning om foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak.
 • Tjenester i tilknytning til valutavirksomhet når det skjer i forbindelse med ytelse av investeringstjenester som nevnt over.
 • Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter.

I henhold til lover og forskrifter er foretaket pliktig å ha en selvstendig og uavhengig kontrollfunksjon som skal sikre foretakets etterlevelse av lover og forskrifter.

Denne rollen ivaretas av Jan-Petter Enbusk som er foretakets compliance officer. Han har erfaring fra administrative stillinger i ulike verdipapirforetak fra 1987 og frem til i dag, og siden 2000 som compliance officer.

Foretaket gjennomfører grundige opplæringssesjoner for nyansatte, og har fortløpende fokus og kompetansehevende gjennomganger med samtlige ansatte som er i dialog med kunder.

Investeringsrådgivning

Norse Securities har som nevnt over tillatelse til å yte investeringsrådgivning.  Det gjøres oppmerksom på at rådgivningen IKKE er å anse som uavhengig investeringsrådgivning. Selskapets investeringsrådgivning vil således være begrenset til finansielle instrumenter som utstedes eller formidles av Foretaket eller verdipapirforetak som Foretaket har samarbeid med.

Legitimasjon/hvitvasking

Myndighetene har pålagt alle verdipapirforetak å oppbevare bekreftet kopi av gyldig legitimasjon fra sine kunder. Ved førstegangs tegning i våre fond må derfor bekreftet, gyldig legitimasjon være vedlagt tegningsblanketten, eller digital identifisering må være gjennomført ved hjelp av BankID.

Ved bruk av BankID som identifisering vil kunden motta en epost fra foretaket med link til identifiseringsportalen. Identifisering vil ved bruk av denne løsningen være gjennomført etter at kunden bekrefter sin identitet med sin personlige kodebrikke og PIN-kode.

Alternativt kan man legitimere seg med gyldig legitimasjon som pass, bankkortog førerkort. Legitimasjonen skal inneholde navn, personnummer, fotografi og navnetrekk/signatur.

For juridiske personer skal utskrift fra enhetsregisteret fremlegges sammen med legitimasjon for de signaturberettigede.  Firmaattest kan ved kundeetablering ikke være eldre enn tre måneder gammel.

Legitimasjonen kan i tillegg hos Norse Securities bl.a. bekreftes følgende steder:

 • Bank
 • Postkontor
 • Politi
 • Annet offentlig kontor

 

Ytterligere informasjon:

Foretakets alminnelige forretningsvilkårPDF_ikon

Retningslinjer for behandling av kundeordre, herunder beste resultatPDF_ikon

Lovpålagt informasjon om godtgjørelsesordningen i Norse SecuritiesPDF_ikon

Rutine for klagebehandlingPDF_ikon

Informasjon om kundeklassifiseringPDF_ikon

PrisoversiktPDF_ikon

Personvernerklæring PDF_ikon

Verdipapirinformasjon PDF_ikon